प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
मिति सूचना शीर्षक डाउनलोड
०४ माघ २०७९, बुधवार २०७९।०१।२५ गते बसेको प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकको निर्णयहरु
०४ माघ २०७९, बुधवार २०७९।०३।१४ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
०४ माघ २०७९, बुधवार मिति २०७९-०५-२९ मा बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
०४ माघ २०७९, बुधवार मिति २०७९-०८-११ मा बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
०४ माघ २०७९, बुधवार मिति २०७९-०९-१३ मा बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
०४ माघ २०७९, बुधवार २०७९।०२।११ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
०४ माघ २०७९, बुधवार २०७९।०३।१६ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
०४ माघ २०७९, बुधवार मिति २०७९-०६-२७ मा बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
०४ माघ २०७९, बुधवार सचिव बैठकको निर्णयहरु
०४ माघ २०७९, बुधवार मिति २०७९-०९-२६ मा बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
.

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.