OCMCM News/Notices [For More Details, Please visit http://ocmcm.p1.gov.np]

पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

सच्याइएको ।

सूची दर्ता गरारउने सम्बन्धि सूचना

EOI for Social Database

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

IPF अवधारणा पत्र पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा ।

मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कार्य विभाजन

अवधारणा-पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

EOI Notice

मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कार्य विभाजन