ऐनहरु

Title Date File
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ २०७५-०२-३०
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४ २०७५-०२-३०
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्न बनेको ऐन २०७५-०२-३०
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५-०२-३०
प्रदेश नं एक विनियोजन ऐन¸ २०७४ २०७५-०२-३०
गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन¸ २०७५ २०७५-०२-३०
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ २०७५-०२-३०
जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५ २०७५-०२-३१
प्रदेश नं‍. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन,२०७५ २०७५-०२-३१
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५ २०७५-०२-३१
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०२-३१
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तव्य,अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०२-३१
आर्थिक ऐन,२०७५ २०७५-०४-१६
प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५ २०७५-०४-१६
प्रदेश रेडियो,एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०४-२७
जिल्ला सभा ऐन,२०७५ २०७५-०५-१८
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०५-१८
विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५ २०७५-०७-०६
सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५ २०७५-०७-०६
प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ २०७५-०७-०६
प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५ २०७५-०७-२५
प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०७-२५
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५।०२।१३
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५।०२।१३
सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ २०७६-०६-०७