प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सरोज प्रसाद गुरागाई
कमल प्रसाद भट्टराई