Tender

आवश्यक मेशिनरी सामान खरिदको संशोधित सूचना

आवश्यक मेशिनरी सामान खरिदको सूचना

परामर्शदाताका लागि आशयपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

ब्रान्डेड ल्यापटप तथा फायलवाल खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

ब्रान्डेड ल्यापटप तथा फायलवाल खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

ब्रान्डेड ल्यापटप तथा फायरवल खरिद सम्बन्धी सूचना तथा प्रि फ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

ब्रान्डेड ल्यापटप तथा फायरवल खरिद सम्बन्धी सूचना तथा प्रि फ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

ल्यापटप तथा फायरवाल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

फर्निचर खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्रकाे सूचना

फर्निचर खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्रकाे सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना