खरिद सम्बन्धी सूचना

ब्रान्डेड ल्यापटप तथा फायलवाल खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

ब्रान्डेड ल्यापटप तथा फायलवाल खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी आशयकाे सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी आशयकाे सूचना

ब्रान्डेड ल्यापटप तथा फायरवल खरिद सम्बन्धी सूचना तथा प्रि फ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

ब्रान्डेड ल्यापटप तथा फायरवल खरिद सम्बन्धी सूचना तथा प्रि फ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

ल्यापटप तथा फायरवाल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी पूनः बोलपत्र आह्वानको सूचना

फर्निचर खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्रकाे सूचना

फर्निचर खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्रकाे सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना