प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, छात्रवृत्ति/तालिम, सेवाकालिन तालिम
JDS Scholarship Program सम्बन्धमा ।
JDS Scholarship Program मा निवेदन सम्बन्धी सूचना
Australia Awards
अध्ययन छात्रवृत्तिमा निवेदन सम्बन्धी सूचना