Notice

घर भाडा सम्बन्धमा ।

घर भाडा सम्बन्धमा ।

ल्यापटप तथा फायरवाल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी पूनः बोलपत्र आह्वानको सूचना

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र अनुदान सहयोगका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

प्रशंसा-पत्र प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको नामावली

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि मनोनयन भएका कर्मचारीहरुको नामावली

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापाको सूचना