Media Center

Australia Awards

Vacancy Announcement Provincial Support Programme (PSP), Province-1

Provincial Support Programme (PSP) is a joint initiative of the Government of Switzerland and the Government of Nepal with Office of the Chief Minister and Council of Ministers (OCMCM) of

अध्ययन छात्रवृत्तिमा निवेदन सम्बन्धी सूचना

अध्ययन छात्रवृत्तिमा निवेदन सम्बन्धी सूचना

प्रदेश राजपत्रमा अतिरिक्तांक गरी प्रकाशित

प्रदेश राजपत्रमा अतिरिक्तांक गरी प्रकाशित

प्रदेश सरकारको ३ वर्ष

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा ।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

परामर्शदाताका लागि आशयपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

प्रदेश नं. १ सरकारको सम्पूर्ण प्रदेशबासीमा आव्हान

प्रदेश नं. १ सरकारको सम्पूर्ण प्रदेशबासीमा आव्हान