प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

कोरोना (COVID-19)
COVID-19 Update 2076-12-23
COVID-19 UPDATE 2076-12-22
COVID-19 UPDATE 2076-12-21
COVID-19 UPDATE 2060-12-20
कोभिड-१९ जनसुरक्षा कोष संचालन कार्यविधि
COVID-19 UPDATE 2076-12-19
COVID-19 सम्बन्धी जानकारी