सवारी साधन खरिद सम्बन्धी पूनः बोलपत्र आह्वानको सूचना

notice_for_vehicle_purchase