प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

यस मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको महाशाखा/शाखाहरुमा विद्युतिय माध्यम (Email) बाट पत्राचार गर्दा तपशिल बमोजिमको इमेल ठेगानाहरुमा पत्राचार गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

email-list-ocmcm