प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश सरकारको गुनासो ब्यबस्थापन प्रणाली (MOBILE APP, web system)को प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम !

मिति २०७८/०४/३२ ,सोमबार

प्रदेश तथा स्थनीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP ) को २०७७/०७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुरुप प्रदेश सरकारहरुको जवाफदेहीताको औजारहरू Digitize गर्ने रहेकोमा उक्त प्रणाली (वेब तथा mobile apps) को स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरुलाई प्रथम चरणको प्रस्तुतीकरण/जानकारी तथा Live demonstration गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ | कार्यक्रममा १३७ स्थानीय तहबाट जान्न ६७ जना सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको उपस्थिथि रहेको थियो | गुनसो ब्यबस्थापन प्रणाली छिटै Plays tore/appstore तथा वेब मार्फत live मा जाने तयारी अवसथामा रहेको छ |