प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा सहयोग गर्नु हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. १ का कर्मचारीहरु, मा. मुख्यमन्त्री ज्यूको सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको विवरण

प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा सहयोग गर्नु हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. १ का कर्मचारीहरु, मा. मुख्यमन्त्री ज्यूको सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको विवरण

शिर्षक मिति कागजात
प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा सहयोग गर्नु हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. १ का कर्मचारीहरु, मा. मुख्यमन्त्री ज्यूको सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको विवरण २०७६-१२-२४