प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

गुनासो ब्यबस्थापन प्रणाली (Mobile App)को प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम

मिति २०७८/०३/२१ ,बिराटनगर

प्रदेश तथा स्थनीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP )को २०७७/०७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुरुप प्रदेश सरकारहरुको जवाफदेहीताको औजारहरू Digitize गर्ने रहेकोमा उक्त प्रणाली (वेब तथा mobile apps) को जानकारी तथा Live demonstration गर्ने कार्य श्रीमान प्रदेश प्रमुख सचिब सुमनराज आर्याल ज्युको समूपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ र प्रमुख सचिवबाट आवश्यक सल्लहा तथा सुझावहरु लिने काम सम्पन्न भएको छ | यस गुनसो ब्यबस्थापन प्रणाली छिटै Plays tore/appstore तथा वेब मार्फत live मा जाने तयारी अवसथामा रहेको छ |

#PLGSP,egovernance,province 1