प्रदेश सरकार, प्रदेश समन्वय परिषदको प्रथम बैठकका केही झलकहरु

प्रदेश सरकार, प्रदेश समन्वय परिषदको प्रथम बैठकका केही झलकहरु  ,मिति २०७५।६।१७