बैठक व्यवस्थापन र कानून तर्जुमा सम्वन्धी अभिमुखिकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम – २०७५