देवानी तथा अपराध संहिता लगायत नयाँ संहिताहरु लागु भएको सन्दर्भमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका झलकहरु