प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

कमल प्रसाद भट्टराई

कमल प्रसाद भट्टराई
सचिव
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा