Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

ऐनहरु

शिर्षक मिति फाइल
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ २०७५-०२-३० हेर्नुहोस
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४ २०७५-०२-३० हेर्नुहोस
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्न बनेको ऐन २०७५-०२-३० हेर्नुहोस
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५-०२-३० हेर्नुहोस
प्रदेश नं एक विनियोजन ऐन¸ २०७४ २०७५-०२-३० हेर्नुहोस
गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन¸ २०७५ २०७५-०२-३० हेर्नुहोस
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ २०७५-०२-३० हेर्नुहोस
जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५ २०७५-०२-३१ हेर्नुहोस
प्रदेश नं‍. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन,२०७५ २०७५-०२-३१ हेर्नुहोस
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५ २०७५-०२-३१ हेर्नुहोस
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०२-३१ हेर्नुहोस
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तव्य,अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०२-३१ हेर्नुहोस
आर्थिक ऐन,२०७५ २०७५-०४-१६ हेर्नुहोस
प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५ २०७५-०४-१६ हेर्नुहोस
प्रदेश रेडियो,एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०४-२७ हेर्नुहोस
जिल्ला सभा ऐन,२०७५ २०७५-०५-१८ हेर्नुहोस
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०५-१८ हेर्नुहोस
विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५ २०७५-०७-०६ हेर्नुहोस
सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५ २०७५-०७-०६ हेर्नुहोस
प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ २०७५-०७-०६ हेर्नुहोस
प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५ २०७५-०७-२५ हेर्नुहोस
प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५-०७-२५ हेर्नुहोस
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५।०२।१३ हेर्नुहोस
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५।०२।१३ हेर्नुहोस
सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ २०७६-०६-०७ हेर्नुहोस