मशाखाहरु


१. बैठक तथा प्रशासन महाशाखा

२. शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा

३. कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा