Designation: सचिव

सरोज प्रसाद गुरागाई

सरोज प्रसाद गुरागाईसचिवशासकिय सुधार महाशाखा

………………………

………………………………………सचिवबैठक तथा प्रशासन महाशाखा