Designation: सचिव

सरोज प्रसाद गुरागाई

सरोज प्रसाद गुरागाईसचिवशासकिय सुधार महाशाखा

…………………

……………………………….सचिवबैठक तथा प्रशासन महाशाखा