Designation: सचिव

सरोज प्रसाद गुरागाई

सरोज प्रसाद गुरागाईसचिवशासकिय सुधार महाशाखा

कमल प्रसाद भट्टराई

कमल प्रसाद भट्टराईसचिवबैठक तथा प्रशासन महाशाखा