Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, Tender
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।
अवधारणा-पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा
Invitation for Bids
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।
EOI Notice
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
आवश्यक मेशिनरी सामान खरिदको संशोधित सूचना