प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सचिव बैठक
२०७८।०४।३२ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
२०७८।०३।०२ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
२०७८।०१।०५ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु