प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सचिव बैठक
मिति २०७९-०५-२९ मा बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
२०७९।०३।१६ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
२०७९।०३।१४ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
२०७९।०२।११ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
२०७८।१२।२१ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
२०७८।१०।२४ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु