Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

PLGSP
कानून तर्जुमा समबन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (संशोधित)
तेस्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न !
Office Automation System संचालन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न |