Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, PLGSP
परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना
पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा
सूची दर्ता गरारउने सम्बन्धि सूचना
EOI for Social Database
कानून तर्जुमा समबन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (संशोधित)