Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रकाशन, स्वतः प्रकाशन
२०७८ माघ देखि चैत्रसम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु
नीति तथा कार्यक्रम – 2078/79
प्रदेश सरकारको ३ वर्ष
नीति तथा कार्यक्रम २०७७-०७८
प्रदेश सरकारको दुई वर्ष – प्रमुख उपलब्धि