Notice

प्रदेश नं. १ सरकारको सम्पूर्ण प्रदेशबासीमा आव्हान

प्रदेश नं. १ सरकारको सम्पूर्ण प्रदेशबासीमा आव्हान

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी समायोजन तथा काज सम्बन्धमा ।

घर भाडा सम्बन्धमा ।

घर भाडा सम्बन्धमा ।

ल्यापटप तथा फायरवाल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र अनुदान सहयोगका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

प्रशंसा-पत्र प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको नामावली

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि मनोनयन भएका कर्मचारीहरुको नामावली