प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, खरिद सम्बन्धी सूचना
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।
IPF अवधारणा पत्र पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कार्य विभाजन
अवधारणा-पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
EOI Notice
मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कार्य विभाजन
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (संशोधित)
JDS Scholarship Program मा निवेदन सम्बन्धी सूचना