Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, छात्रवृत्ति/तालिम
यथाशिघ्र रमाना दिने सम्बन्धमा ।
सच्याइएको ।
सूची दर्ता गरारउने सम्बन्धि सूचना
EOI for Social Database
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।
IPF अवधारणा पत्र पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा ।