Notice

COVID-19 UPDATE 2076-12-22

COVID-19 UPDATE 2076-12-22

प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुहुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको विवरण

प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुहुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको विवरण

COVID-19 UPDATE 2076-12-21

COVID-19 UPDATE 2076-12-21

COVID-19 UPDATE 2060-12-20

COVID-19 UPDATE 2060-12-20

COVID-19 UPDATE 2076-12-19

COVID-19 UPDATE 2076-12-19

COVID-19 सम्बन्धी जानकारी

कोरोना इन्फरमेसन डेस्क

कोरोना इन्फरमेसन डेस्क

ल्यापटप तथा फायरवाल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी पूनः बोलपत्र आह्वानको सूचना

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश निर्देशन समितिको मिति २०७६-१२-०७ गतेको बैठकको निर्णयहरु