प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

News, Notice, प्रकाशन
नीति तथा कार्यक्रम – 2078/79
Vacancy Announcement Provincial Support Programme (PSP), Province-1
अध्ययन छात्रवृत्तिमा निवेदन सम्बन्धी सूचना
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
प्रदेश नं. १ सरकारको सम्पूर्ण प्रदेशबासीमा आव्हान
कर्मचारी समायोजन तथा काज सम्बन्धमा ।
घर भाडा सम्बन्धमा ।