Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice
मन्त्री र राज्यमन्त्रीज्यूहरुको कार्यविभाजन
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (संशोधित)
JDS Scholarship Program मा निवेदन सम्बन्धी सूचना
सम्पत्ती विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।
“जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम” सम्बन्धी सूचना
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना