खर्च नहुने बजेट सम्बन्धी छ्लफल कार्यक्रम

मिति २०७६।०१।१० गते माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा “खर्च नहुने बजेट” सम्बन्धी छ्लफल कार्यक्रम