प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सपथग्रहणपछि प्रदेश योजना आयोगका मा.उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू ।