प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथाअन्तर्गत कार्यालयको आ.व. २०७६-७७ को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति विवरण

आ.व. २०७६-७७ को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति विवरण

शिर्षक मिति कागजात
आ.व. २०७६-७७ को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति विवरण २०७७-०१-०९