Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यकारी समितिको बैठक