Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मन्त्री र राज्यमन्त्रीज्यूहरुको कार्यविभाजन

karya-bibhajan