प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रमुख सचिवज्यू तथा उपसचिवज्यूको बिदाईका केही झलकहरु