प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रमुख सचिवज्यूको स्वागत कार्यक्रमको केही झलक