Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश सरकार स्थापनाको तेस्रो वर्षको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहका केही झलकहरु